ARICILIK KOMİTESİ

Macahel havzasındaki meslek komiteleri,Biyosfer Rezerv Alanı Yönetim Planı Taslağında öngörülmüş olan ve havza yönetimine direkt katılımı sağlayan bir uygulamanın parçası olarak gündeme gelmiş ve bu amaçla da planlar içinde yer almış fakat planlamalar henüz yasal temel bulamadığından işlevsel olamamış yapılardır.Buna rağmen arıcılık komitesi 2006 yılından bu yana çalışmalarını informel bir yapıyla sürdürmüş ve derneğimizin son genel kurulunda yapılan tüzük değişiklikleriyle derneğin arıcılık konusundaki çalışmalarını yürütmek üzere derneğin bir organı haline dönüştürülmüştür.
Komite,Macahel bölgesinde arıcılık yapan ve çalışmalarını komite iç yönergesine göre yapmayı taahhüt eden arıcılardan müteşekkil bir organizasyondur.Her köyün iki üye ile temsil edildiği aktif sorumlu komite heyeti çalışmaları tüm arıcılar adına gönüllü olarak yürütür.
Komite,havzanın bütüncül bir yaklaşımla arıcılık kaderine yön verir.Özellikle havzanın genetik bakımdan korunmasına ilişkin her türlü önlemlerin alınması,dört mevsim ve yirmidört saat bu korumanın sıcak takiple sürdürülmesi,havzaya arı girişi konusundaki bu hassasiyetin diğer risk konularında da aynen sürdürülmesi,yalnış arıcılık projeleri ya da yalnış ıslah çalışmaları gibi riskli konuların takibi,bunların yanı sıra havzada üretimi yapılan arı ürünlerinin üretim süreçlerinin takibi ve elde edilen ürünlerin pazarlanmasına yönelik sistemin oluşturulması gibi konularda da komite aktif roller üstlenmektedir.

Komite,yılın belli dönemlerinde tüm bölge arıcılarına açık olarak toplantılar yapar,alınan kararlar daha sonra sorumlu aktif heyet tarafından uygulamaya konulur.

Arıcılık komitesi,bal üretimi ve pazarlaması konusunda çok önemli bir çalışmayı yürütmektedir.Sisteme giren arıcıların doğal üretim tekniklerini kullanarak kaliteli ve güvenilir bal üretimini gerçekleştirmelerini ve bu ürünlerin yine komitece denetlenen bir sistem dahilinde pazarlanmasını sağlayan bir düzenek kurulmuştur.Bu yapı Derneğimizin bir işletmesi olan “Mabiyoder İktisadi İşletmesi”ne hizmet üretmekte ve ürünler bu işletmenin yasal yapısı ile tüketiciye servis edilmektedir.